ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Webáruházunk Általános Szerződési Feltételek dokumentuma a Megbízható Boltok Közösségének
webáruház ÁSZF kezelő rendszerével készült.
Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert megrendelése
elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az
Általános Szerződési Feltételeket mely Ön és Lóránt Dénes e.v. között, az ajánlat tétel
elfogadásával szerződésként létrejön. Továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési
kötelezettséggel jár. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet a jelen ÁSZF tartalmával, úgy nem
jogosult a weboldal tartamának megtekintésére és a rendelés leadására. Amennyiben jelen
Általános Szerződési Feltételekkel, a weboldal használatával, a szolgáltatásaival, a vásárlás
menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben vegye fel
velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai:
Név: Lóránt Dénes e.v.
Székhely: 1115 Budapest, Somogyi 28-30
Adószám: 55578817-1-43
Vállalkozói igazolvány szám: 54282751 Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium
Kapcsolattartó neve: Lóránt Dénes
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank
Számlaszám: 12010635-01109819-00100008
(továbbiakban Szolgáltató)
A webáruház elérhetőségei
Levelezési cím: 1115 Budapest, Somogyi 28-30
Telefonszám: 06306783701
A cég elektronikus elérhetősége: [email protected]
A webáruház domain címe: https://www.anyanyelvi-forditas.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:
Üzemeltető: Siteground
Székhely: C / Jorge Juan, 6 28001-Madrid
Telefonszám: 901 100 099
E-mail: [email protected]

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
A https://www.anyanyelvi-forditas.hu weboldalon található szolgáltatások képezik a Szolgáltató és a
vásárlók közötti szerződés tárgyát. A szolgáltatások mellett található vételár forintban értendő
és mindig bruttó ár. A szolgáltatás ára a mindenkori hatályos jogszabálynak
megfelelő általános forgalmi adót tartalmazza.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek és nem kerül
iktatásra. A szerződés a későbbiekben nem kereshető vissza. A szerződés magatartási kódexre
nem utal.

A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. Megrendelő a szerződési feltételek elfogadásával
nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A rendelés menete

Ajánlatkérés
A Megrendelő a weboldalon található “Árajánlatot kérek!” űrlap kitöltésével kérhet árajánlatot.
Kötelező megadni a forrás és célnyelvet, valamint a fordítani kívánt dokumentumot a “File
kiválasztása” gombra kattintva csatolni. Ha nem szeretné a file-t csatolni, akkor adja meg a
karakterek számát szóközök nélkül, hogy pontos árajánlatot kaphasson.

Árajánlat elküldése
Ajánlatkérést követő egy órán belül elküldjük email-ben az árajánlatot, mely tartalmazza a
határidőt is.

Árajánlat elfogadása
Az árajánlatban feltüntetjük a fizetéshez szükséges adatainkat. (Bank neve, Bankszámlaszám)
50,000 Ft alatti megrendeléseknél előre kell megfizetni a teljes összeget.
50,000 Ft felett két egyenlő részletben. Az első részt a fordítás megkezdése előtt, míg a
másodikat a fordítás átadását követően.
Az ajánlatkérés elfogadása abban az esetben következik be, ha Megrendelő kifizeti a fordítás ellenértékét.
(Vagy 50,000 Ft feletti fordítás esetén az első részletet.)
A fizetéssel egyidejűleg Megrendelő elfogadja a weboldal Általános Szerződési Feltételeit és kijelenti,
hogy a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett beleegyezésével kezdi meg a munkát,
valamint Megrendelő tudomásul veszi,
hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Fordítás elkezdése és számlázási adatok megadása
A fordítást azonnal elkezdjük, amint elutalta a bankszámlánkra a szolgáltatás ellenértékét, és
email-ben visszaküldi a számlázáshoz szükséges adatait. (Név, cím, (ha van) adószám)

A rendelés feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 17 óráig történik. Természetesen a Megrendelő ezen
időintervallumon kívül is leadhatja a megrendelését, amely a következő munkanapon kerül
feldolgozásra.

A megrendelés teljesítése
A megrendelt fordításokat a megállapodás szerinti határidő előtt átadjuk a Megrendelőnek. Amennyiben a
Szolgáltató, a szerződésben megjelölt határidőt nem tudja tartani, mert az nem áll
rendelkezésére, abban az esetben a Megrendelőt erről a tényről köteles haladéktalanul tájékoztatni.
Ilyenkor kölcsönös megállapodással a határidő kitolható-módosítható. Ellenkező esetben
a Megrendelő a már kifizetésre került összeget visszakérheti, de csak abban az esetben, ha a késedelem több, mint 48 óra.
Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül köteles, de legkésőbb harminc napnál nem később a Megrendelő részére visszatéríteni.
Megrendelő a fordítást átvételét követően elfogadja annak teljesítését és azt követően nem állhat el a szerződéstől,
nem hivatkozhat teljesítés hiányára.

Határidők

Szolgáltató a határidőt alapesetben munkanapokban, vagy egyedi ajánlatkérés esetén konkrét időpont szerint határozza meg. A vállalási határidőt a Szolgáltató a fordítandó szöveg terjedelme, jellege, nyelve és a Szolgáltató szabad kapacitása függvényében határozza meg. A határidők betartására minden esetben legjobb tudása szerint törekszik. Az árajánlatban szereplő határidő onnantól számolandó, amikor a Megrendelő által átutalt pénz beérkezett Szolgáltató bankszámlájára.

Nem számít bele a határidőbe, ha Megrendelő a fordítás költségét nem fizette ki, vagy késedelembe esik. Ebben az esetben Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja a határidőt.

Fizetési módok

Fordításokat banki átutalással lehet kifizetni.

Ha a Felek az utólagos fizetésben állapodtak meg, úgy a Megrendelő a fizetést a Szolgáltató által kibocsátott számla alapján, 8 napon belül teljesíti. Késedelmes fizetés esetén a késedelem napjától számítva Szolgáltató jogosult a Ptk. aktuális jogszabályai szerinti késedelmi kamatot követelni. A Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki és a Megrendelő részére, melyet email-ben elküldi a Megrendelő részére. Ezzel a számlaadási kötelezettségét a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti.

A Megrendelőt megillető elállási jog ismertetése:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1)-nek alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja az
elállási jogát az alábbi esetben:

 • Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
  kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó
  személyére szabtak;
 • Romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból az
  átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul
  vegyül más termékkel;
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás egészének teljesítését
  követően, ha vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes egyeztetésével kezdte meg
  és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási
  jogát elveszíti;
  Elállási joggal kapcsolatos egyéb információ:
  Az árajánlat elfogadásával (fizetés teljesítésével) a fogyasztó kifejezetten beleegyezik a
  szolgáltatás azonnali megkezdésébe, továbbá tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének
  teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Ha a szolgáltatás teljesítésének egésze előtt
  gyakorolja elállási jogát, abban az esetben köteles kifizetni Szolgáltató addigi költségeit.
  Ez a teljes vállalási díj 35%-a, mely a munkaerő megbízásának költségei fedezésére jogosult visszatartani.
  A https://www.anyanyelvi-forditas.hu szolgáltatást nyújt.
  Szolgáltatás nyújtás esetén a fogyasztó nem élhet a 14 napos elállási joggal.

Hiteles fordítás

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az aktuális jogszabályok szerint hiteles fordítást, hitelesítést, kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda végezhet! Így arra a Szolgáltató nem jogosult.

Hibás teljesítés

Megrendelő köteles a részére bocsájtott fordítást haladéktalanul megvizsgálni. Reklamációt a Szolgáltató a fordítás átadását követő 180 napig fogad el, ez után nincs helye panasznak. Hiba esetén Megrendelőnek ismertetnie kell a kifogásolt részt. Ha a hiba megalapozott a Szolgáltató díjmentesen kijavítja a kifogásolt részt. Mindezt a lehető leggyorsabban. Vita esetén Szolgáltató 15 napon belül független szakértővel véleményezteti, és az alapján teszi meg az intézkedéseket.
Amennyiben a reklamáció a szakértő szerint megalapozatlan, a szakértő költségeit a Megrendelő köteles vállalni.

Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a fordítandó anyag tartalmában lévő alaki, technikai, tartalmi hibákért eredő károkért.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése

A Szolgáltató tevékenységével, vagy a szolgáltatásokkal kapcsolatos
panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a weboldal üzemeltetője részére.
Amennyiben a Szolgáltató üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszukat személyesen is
közölhetjük a Szolgáltatóval. A Szolgáltató az e-mailen vagy postai úton érkezett panaszra köteles
érdemben írásban válaszolni és 25 napon belül a Megrendelő részére elküldeni.
Amennyiben az Szolgáltató a Megrendelő által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak úgy azt köteles
megindokolni és a Megrendelő részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni, a
Megrendelő részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak
rendelkezésére. Az Szolgáltató köteles megadni a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és
levelezési címét.
A Szolgáltató a Megrendelő felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles
megőrizni.
A Fogyasztó panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az
alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: Lóránt Dénes, 1115 Budapest, Somogyi 28-30
Telefonszám: 06306783701
Email cím: [email protected]

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: [email protected]

Fogyasztóvédelmi hatóság
A fogyasztok a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási
hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentetik be.A panasz elbírálását
követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok –
amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz
kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

Békéltető Testület
Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk úgy Ön velünk szemben jogosult fogyasztói
panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető
Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A fogyasztó
békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a
vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató
ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti
kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:
a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;
annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;
ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a
szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés
teljesítésének helyét;
a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik
alátámasztják saját álláspontját;
a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a
vállalkozással;
a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás
ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári
peres eljárást;
tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.
végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának
Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó
bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó
megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető
testületi eljárásban.

Békéltető Testületek elérhetőségei:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: [email protected]

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: [email protected];

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: [email protected]; [email protected]

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: [email protected];

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: [email protected];

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: [email protected];

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: [email protected]; [email protected]

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: [email protected];

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: [email protected];

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: [email protected];

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: [email protected];

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: [email protected];

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: [email protected];

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: [email protected]
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: [email protected];

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: [email protected];

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: [email protected];

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: [email protected]

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Budapest u.3.
Telefonszáma: 88/429-008,
Fax száma: 88/412-150
Név: dr. Vasvári Csaba elnök
E-mail cím: [email protected]

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: [email protected], [email protected]

Bírósági eljárás
Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett
eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz
fordulni.
A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
az eljáró bíróságot;
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak
előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára
bizonyítékként hivatkozik.
Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen
keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül
rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják
érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol
minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással
kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület
látja el.
Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Hatályba lépés dátuma: 2019.01.01.

Scroll to Top